#MADEINPOLAND

Menu

Regulamin Konkursu ,,WYGRAJ ROCZNY ZAPAS SUKIENEK"

REGULAMIN KONKURSU ,,WYGRAJ ROCZNY ZAPAS SUKIENEK"

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin") określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym na stronie sklepu internetowego www.sugarfree.pl (dalej jako ,,Sklep internetowy Organizatora"/,,Sklep internetowy"), w serwisach społecznościowych Facebook.com oraz Instagram.com (dalej jako ,,Konkurs").

2. Konkurs Organizowany jest przez Sugarfree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS: 0000479693, NIP: 5242763313, REGON: 146901260, kapitał zakładowy w wysokości 13.200,00 zł (dalej jako ,,Organizator").

3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na profilu Organizatora na portalu Facebook.com, Profilu Organizatora na portalu www.instagram.com (dalej jako ,,Profil Organizatora"/ ,,Profil Organizatora w serwisie Facebook.com"/,,Profil Organizatora w serwisie Instagram.com" ) oraz na stronach Sklepu internetowego.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

6. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na stronach Sklepu internetowego Organizatora, jak również w ramach Profilu Organizatora w serwisie Facebook.com oraz Profilu Organizatora w serwisie Instagram.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

8. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

9. Organizator oświadcza, że organizowany przez niego Konkurs jest organizowany zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.com oraz serwisu Instagram.com. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com lub serwis Instagram.com, ani z nimi związany. Serwis Facebook.com oraz serwis Instagram.com, nie pomaga w organizowaniu Konkursu.

10. Organizator korzysta z serwisu Facebook.com do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia serwis Facebook.com z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako ,,Uczestnik") może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się i akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy spółek zależnych od Organizatora; pracownicy lub współpracownicy podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków).

III. Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od 8 marca 2018 roku, godziny 15.00 do 29 marca 2018 roku godziny 15.00.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy łącznie w okresie trwania Konkursu:

a. dokonać zakupu dowolnej sukienki z wiosennej kolekcji Organizatora za pośrednictwem Sklepu internetowego,

b. wykonać zdjęcie ze stylizacją, w której wykorzystana zostanie sukienka, o której mowa w niniejszym ppkt. lit. a,

c. przesłać zdjęcie stylizacji wraz z informacją, w której Uczestnik wskaże, jak wygląda jego idealny sposób na świętowanie Dnia Kobiet,

- dalej jako ,,Zgłoszenie Konkursowe" lub ,,Zgłoszenie".

3. Zgłoszenie Konkursowe powinno zostać wykonane i przesłane do Organizatora w czasie trwania Konkursu, o którym mowa w ppkt.1 powyżej.

4. Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik kieruje za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: konkurs@sugarfree.pl wraz z informacją o imieniu i nazwisku Uczestnika.

5. Przez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego rozumie się moment, w którym wiadomość e-mail zawierająca pełne Zgłoszenie, zgodnie z ppkt. 2 znalazła się na skrzynce pocztowej Organizatora.

6. Jedna osoba może dokonać wyłącznie 1 (jednego) Zgłoszenia Konkursowego.

7. Zgłoszenie Konkursowe otrzymane przez Organizatora po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym przez podmioty nie spełniające warunków udziału w Konkursie), nie biorą udziału w Konkursie.

8. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym Regulaminie.

9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Zgłoszeniu, w szczególności w celu prezentowania przez Organizatora informacji o Konkursie oraz działalności Organizatora i jej promocji.

10. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Sklepu internetowego Organizatora, oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w serwisie Facebook.com, serwisie Instagram.com i ich podstronach, stronie internetowej Sklepu internetowego i jego podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).

11. Treści przesłane przez Uczestników Konkursu mogą być zamieszczone na Profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram.com, Profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego Organizatora. W tym zakresie Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na publikację treści przesłanych w ramach Zgłoszenia Konkursowego.

12. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Zgłoszenia Konkursowego oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej.

13. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

14. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo, zapisy niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.

15. Zgłoszenie Konkursowe nie może ponadto:

a. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich,

b. zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c. zawierać treści wulgarnych,

d. zawierać treści niezwiązanych z Konkursem,

e. zawierać jakiekolwiek danych personalnych (za wyjątkiem wskazania imienia i nazwiska Uczestnika, o których mowa w pkt. III ppkt. 4,

f. nosić znamiona niezamówionej informacji handlowej (SPAM),

g. zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.

IV. Nagrody w Konkursie i wyłonienie zwycięzców

1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 3 (trzy) osoby.

2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych, w szczególności w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana nie później niż 5 kwietnia 2018 roku na Profilach Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram.com w serwisie społecznościowym Facebook oraz w Sklepie internetowym.

3. Zwycięzców wybierze komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Zwycięzcami Konkursu będą autorzy najładniejszych oraz najciekawszych stylizacji oraz opisów umieszczonych w ramach Zgłoszenia konkursowego (dalej jako: ,,Zwycięzcy Konkursu" lub ,,Zwycięzcy"). Kryterium wyboru Zwycięzców będzie oryginalność, kreatywność, estetyka i ogólna wizualna strona stylizacji oraz opisu umieszczonych w Zgłoszeniu.

4. Obrady komisji konkursowej są tajne.

5. Nagrodami w Konkursie (dalej jako: ,,Nagrody") są:

a. Za zajęcie I (pierwszego) miejsca - zapas dowolnie wybranych sukienek z aktualnej oferty Organizatora o łącznej wartości nieprzekraczającej 2 000,00 (dwóch tysięcy) złotych;

b. Za zajecie II (drugiego) miejsca - 1 (jedna) dowolnie wybrana sukienka z aktualnej oferty Organizatora;

c. Za zajęcie III (trzeciego) miejsca - kod rabatowy na zakupu w Sklepie internetowym Organizatora o wartości 20%.

6. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca powinien przesłać Organizatorowi swoje dane kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres na, który ma być dostarczana Nagroda, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego w wiadomości e-mail, na adres: konkurs@sugarfree.pl, w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

7. W przypadku nie zgłoszenia się Zwycięzcy do Organizatora w podanym terminie Nagroda przepada.

8. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Organizator ustala ze Zwycięzcą indywidualnie terminy doręczenia Nagrody, kontaktując się ze Zwycięzcą w odpowiedzi na zgłoszenie o wyborze oferty o którym mowa w ppkt. 10, 11 i 12 poniżej.

10. W przypadku Nagrody za zajęcie I (pierwszego) miejsca, Zwycięzca może dokonywać w okresie 1 (jednego) roku od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, wyboru sukienek w ramach Nagrody. W tym celu Zwycięzca kontaktuje się z Organizatorem e-mailowo wybierając sukienki z aktualnej na dzień przesłania informacji o wyborze Nagrody i dostępnej na stronie Sklepu internetowego oferty, wśród dostępnych modeli oraz rozmiarów, do łącznej, nieprzekraczalnej kwoty wartości sukienek 2 000,00 (dwóch tysięcy) złotych.

11. W przypadku Nagrody za zajęcie II (drugiego) miejsca, Zwycięzca powinien dokonać wyboru Nagrody spośród sukienek znajdujących się w aktualnej na dzień przesłania informacji o wyborze Nagrody i dostępnej na stronie Sklepu internetowego oferty, wśród dostępnych modeli oraz rozmiarów, w ciągu 7 dni od opublikowania informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej.

12. Zwycięzca dokonuje wyboru Nagrody w sposób i w terminach wskazanych w ppkt. 10 i 11 powyżej, kierując do Organizatora wiadomość e-mail na adres: konkurs@sugarfree.pl.

13. W przypadku gdy wybrane w sposób wskazany w ppkt. 10-12 powyżej przez Zwycięzcę powyżej sukienki nie są dostępne w aktualnej ofercie Organizatora, Organizator skontaktuje się z Zwycięzcą w celu uzgodnienia wyboru innych sukienek w ramach Nagrody.

14. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani innego rodzaju świadczenia. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej Nagrody na osoby trzecie.

15. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie, kierowanej do Organizatora e-mailowo na adres: konkurs@sugarfree.pl.

V. Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Konkursu tj. w celu wyłonienia Zwycięzców, przekazania Nagród, ogłoszenia listy Zwycięzców, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z pózn. zm. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.

VI. Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: Sugarfree sp. z o.o., ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: pomoc@sugarfree.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

4. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi reguluje regulamin Sklepu internetowego.

VII. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie:

a. komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

3. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, Profilu w serwisie Instagram.com oraz na stronie Sklepu internetowego, co najmniej na 3 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin Sklepu internetowego.